Polityka prywatności

dotycząca Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl dalej zwanej „Serwisem”)

Administratorem danych jakie gromadzi Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl jest firma windykacyjna Lexius sp. z o.o. (dawna nazwa Mojawindykacja sp. z o.o.) z siedzibą w Kaliszu, ul. Polna 28 lok. 6/6 posiadająca NIP nr 6182141530 oraz nr KRS 0000414498.
Administrator informuje, że korzystanie z Serwisu znajdującego się na domenie www.mojawindykacja.pl może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego Użytkowników, w zakresie oraz celu niezbędnym do administrowania serwisem, a także do utrzymania jego funkcjonalności.

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla firmy LEXIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ szczególnie ważna i w związku z tym Użytkownicy Serwisu  www.mojawindykacja.pl  mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności, a firma LEXIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo wszelkich danych udostępnionych przez Użytkowników.

Celem Administratora jest również należyte i rzetelne informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

W związku z powyższym, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.mojawindykacja.pl, sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Lexius sp. z o.o.,. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku udzielenia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych w określonych celach;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - dla celów podatkowych i rachunkowych;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu związanym z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Lexius sp. z o.o.,., prowadzenia analiz;

Serwis udostępniony na domenie www.mojawindykacja.pl przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców ale użytkownikiem może być również każda osoba fizyczna, korzystająca z serwisu internetowego www.mojawindykacja.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przystępując do korzystania z możliwości, które oferuje Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl takich jak odzyskiwanie należności i automatyczna windykacja, czy sprzedaż lub zakup wierzytelności, Użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze warunki polityki ochrony prywatności poprzez akceptację regulaminu, a dane Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie, przetwarzane są zgodnie z informacjami przekazanymi w klauzuli informacyjnej udostępnionej w procesie rejestracji zamieszczonej w regulaminie.

Dane osobowe zgromadzone przez serwis będą przetwarzane przez Administratora przez okres realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik serwisu, aż do rozwiązania tej umowy lub jej wygaśnięcia albo do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowanie za pomocą formularza, w związku z realizacją uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Po tym okresie dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora w celach archiwalnych, statystycznych, czy też do czasu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy o świadczenie usług.

1. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Serwisu www.mojawindykacja.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Sposób pozyskiwania danych osobowych Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez dostępne w nim funkcjonalności i narzędzia do komunikacji oraz przesłanie za ich pośrednictwem wiadomości do Administratora.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące:

A. Użytkownika:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Numer telefonu;
 4. Adres;
 5. Treść wiadomości;
 6. Temat wiadomości;
 7. Nazwa Firmy;
 8. NIP

B. Dłużników Użytkownika

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Numer telefonu;
 4. Adres;
 5. Nazwa firmy dłużnika;
 6. NIP dłużnika;
 7. Faktur z których wynika zadłużenie
 8. Innych dokumentów dotyczących zadłużenia

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 1. Komunikacji z Użytkownikiem. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
 2. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie.
  Podstawą prawną w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3.  Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.
  Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem funkcjonalności i narzędzi do komunikacji dostępnych w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną, w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone Administratorowi w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,  kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być przez Użytkownika wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4.  Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.
  Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem funkcjonalności i narzędzi do komunikacji dostępnych w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.
 5.  Przesyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną w ramach zapisu na newsletter Administratora.
  Celem korzystania przez Administratora z danych osobowych Użytkownika udostępnionych w ramach formularza zapisu na newsletter Administratora udostępnionego w Serwisie jest informowanie Użytkownika drogą elektroniczną (e-mailowo) o nowych produktach, usługach, promocjach lub wydarzeniach Administratora lub jego partnerów.
 6.  Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.
  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub podmiotów z nim współpracujących.
 7.  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika pozyskane za pośrednictwem Serwisu również w następujących celach:
  a) prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  b) w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  c) w celach analitycznych i statystycznych, a podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy zastosowanych funkcjonalności oraz usług świadczonych poprzez Serwis;
  d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw oraz praw Użytkowników.

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika w związku z realizacją usług mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom (podwykonawcą usług realizowanych dla Użytkownika), świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, a w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz kancelarią radców prawnych obsługujących sprawy Użytkowników przeciwko ich dłużnikom prowadzonym na etapie postepowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, a także biurom informacji gospodarczej, sądom i organom ścigania oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.
 2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę, ma także prawo:

 

 1. do dostępu do danych,
 2. ich sprostowania,
 3. ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. w przypadkach przewidzianych przepisami prawa do:

- żądania zaprzestania przetwarzania danych,

- ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do dokonania zmian dotyczących go danych osobowych poprzez swój panel sterujący na stronach serwisu po wprowadzeniu posiadanego przez siebie loginu i hasła.
 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: Lexius sp. z o.o.,., ul. Polna 28 lok. 6/6, 62-800 Kalisz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


6. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA SERWISU.

 1. Dlaczego aby prowadzić odzyskiwanie długów korzystając z możliwości jakie daje Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl musisz się zarejestrować?

  Aby móc skorzystać z funkcjonalności jakie posiada Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl musisz przejść przez procedurę rejestracji, podczas której podajesz podstawowe informacje o sobie. Jest to niezbędne ze względu na to, że interesują nas jedynie poważni i świadomi Użytkownicy naszego portalu umożliwiającego odzyskiwanie wierzytelności. My się nie ukrywamy i nasze dane są Państwu znane i tego samego oczekujemy od Użytkowników, którzy prowadzą odzyskiwanie należności z wykorzystywaniem możliwości jakie daje im Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl . Te dane niezbędne są nam do prowadzenia analiz problemów jakie przedsiębiorcom stwarza windykacja wierzytelności. Jest nam to także potrzebne do celów statystycznych – będziemy się starali na podstawie tych danych ustalić jaka grupa przedsiębiorców użytkuje Platformę Windykacyjną i na jakiego rodzaju usługi windykacyjne jest zapotrzebowanie wśród przedsiębiorców. Pozwoli nam to na jeszcze lepsze dostosowanie naszego serwisu do Państwa wymagań i odpowiedzenia na wszelkie potrzeby jaki narzuca windykacja długów. Ostatnim najważniejszym powodem konieczności rejestrowania się jest umożliwienie Państwu na korzystanie z możliwości naszej Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl w sposób interaktywny, zakładający wzajemne wymienianie się informacjami na temat prowadzonych spraw windykacyjnych w sposób automatyczny. Tak aby windykacja wierzytelności była skuteczna. Zależy nam na tym aby prowadzenie działań, jakich wymaga windykacja dłużników, zawsze kończyło się Państwa sukcesem.
 2. W jaki sposób zbierane są informacje od Użytkowników prowadzących odzyskiwanie należności poprzez Platformę Windykacyjna www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolska Giełdę Wierzytelności www.ogw.info.pl ?

  Dane gromadzone od Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane są przez Użytkowników podczas np. rejestracji czy też przekazywanych przez nich danych w trakcie korzystania z Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl. W przypadku, gdy potencjalny Użytkownik dobrowolnie nie poda danych niezbędnych do wykonywania przez nas usług lub nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli świadczyć usług dla takiego potencjalnego Użytkownika. Użytkownicy w trakcie korzystania z Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl przekazywać będą Administratorowi dane dotyczące wierzytelności przysługujących im od dłużników zawierające informacje takie jak: dane adresowe dłużnika, adres e-mail, numer telefonu, wartość zadłużenia, nr faktur i innych dokumentów lub umów, dane dotyczące terminów wystawienia wskazanych dokumentów i terminów ich płatności.Dane te niezbędne są do prowadzania przez Administratora działań jakie wymaga windykacja tak polubowna jak i sądowa czy egzekucyjna. Każdy z Użytkowników przekazuje je w sposób dobrowolny i świadomy ponosząc odpowiedzialność za ich prawdziwość i aktualność. Administrator otrzymywane dane wykorzystywał będzie tylko w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług za pomocą Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności www.ogw.info.pl , a w szczególności usług takich jak windykacja i odzyskiwanie wierzytelności dla Użytkowników od ich dłużników.

  3. W jaki sposób chronimy zgromadzone Państwa dane.

  Dane powierzone firmie Lexius sp. z o.o.,. będącej administratorem Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim nieuprawnionym. Do zgromadzonych w bazie danych ma dostęp tylko Administrator serwera baz danych oraz osoby zatrudnione i upoważnione przez Administratora, a także radcowie prawni będący pełnomocnikami procesowymi w prowadzonych sprawach administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych będący partnerami biznesowymi Administratora.
  Zgromadzone dane na życzenie Użytkownika natychmiast będą usuwane przez Administratora z baz danych serwisu.Użytkownicy serwisu i Platformy Windykacyjnej sami mają w każdej chwili możliwość modyfikowania i usuwania przekazanych przez siebie danych poprzez swój panel sterowniczy po zalogowaniu się do niego na stronie internetowej www.mojawindykacja.pl

  4. Wiadomości e-mail i SMS, a windykacja wierzytelności

  Administrator Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl zastrzega sobie możliwość wysłania listów e-mail i komunikatów SMS na adresy Użytkowników podane podczas procedury rejestracyjnej. Wiadomości te nie będą miały charakteru komercyjnego, a związane będą z funkcjonowaniem serwisu i ewentualnymi ofertami promocyjnymi Administratora. Przede wszystkim będą to informacje dotyczące spraw windykacyjnych prowadzonych samodzielnie przez Użytkownika poprzez Platformę Windykacyjną www.mojawindyakcja.pl i Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności www.ogw.info.pl lub zleconych do prowadzenia Administratorowi tych portali czyli firmie Lexius sp. z o.o.,.

  Administrator przesyłał będzie również drogą pocztową, e-mailową i poprzez SMS-y powiadomienia, przypomnienia o terminach płatności, wezwania zapłaty na adresy pocztowe, e-maile dłużników i numery telefonów komórkowych przekazane przez Użytkowników w celu dochodzenia dla nich roszczeń finansowych na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi.

  W trakcie korzystania z usług jakie świadczy Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl Użytkownicy mają możliwość samodzielnego tworzenia tekstów pism, e-maili i SMS oraz wysyłania ich do dłużników i ponoszą pełną prawną odpowiedzialność za treść tworzonej przez siebie korespondencji. Windykacja prowadzona samodzielnie przez Użytkowników musi być absolutnie zgodna z prawem.

  Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za tworzoną przez Użytkowników korespondencję oraz za jej zawartość i niniejszym informuje, że w przypadku stwierdzenia, iż korespondencja tworzona przez Użytkownika narusza obowiązujące prawo, uniemożliwi takiemu Użytkownikowi korzystanie z Administrowanych przez siebie portali internetowych

  5. Jakie informacje przechowujemy w trakcie gdy prowadzona jest automatyczna windykacja?

  W naszej bazie danych o klientach przechowujemy podstawowe dane przedsiębiorców lub innych Użytkowników takie jak imię i nazwisko oraz ich numery PESEL (niezbędne do skierowania pozwu do sądu), nazwa firmy, dane teleadresowe siedziby firmy, adres e-mail, numer NIP, numery kont bankowych, informacje o branży w jakiej działają firmy Użytkowników i firmy ich dłużników, dane dotyczące niezapłaconych faktur oraz dane adresowe dłużników, ich e-maili i nr telefonów niezbędne do prowadzenia przeciwko nim windykacji polubownej, prowadzenia mediacji i negocjowania spłat należności, a także prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych w celu odzyskania wierzytelności przysługujących Użytkownikom.

  6. Co otrzymujecie Państwo od nas po rejestracji?

  Po rejestracji stajecie się Państwo pełnoprawnymi Użytkownikami Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl. Możecie nawiązać z nami współpracę odnośnie dochodzenia roszczeń finansowych w stosunku do swoich dłużników. Możecie to robić sami poprzez możliwości jakie daje automatyczna windykacja prowadzoną przez Platformę Windykacyjną lub zrobić to może za Państwa nasza firma windykacyjna albo inne firmy windykacyjne czy kancelarie prawne, które wskażecie. Dodatkowo dostajecie Państwo możliwość samodzielnej obsługi przysługujących Państwu wierzytelności za pomocą zleceń składanych Administratorowi, a dzięki korzystaniu z Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl macie Państwo możliwość sprzedaży, zakupów lub kompensaty wierzytelności.

  7. Pliki cookies, a windykacja należności, która umożliwia Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl .|

  Pliki cookies zwane potocznie „ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na zapisywanie plików tego rodzaju i umożliwiają ich późniejsze odczytanie przez serwer, który je utworzył. Każdy Użytkownik może te ustawienia zmienić w każdej chwili. Może zrobić to zgodnie ze swoimi preferencjami ale całkowite zablokowanie tych plików może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji jakie oferuje Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl

  Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl używają technologii cookies w celu utrzymania sesji po zalogowaniu i najczęściej tylko na czas korzystania z serwisu. Większość plików cookies (tzw. cookies sesyjne) jest aktywna tylko w trakcie korzystania z przeglądarki internetowej i jest automatycznie usuwana po jej wyłączeniu. Pozostałe pliki cookies tzw. pliki stałe są przechowywana przez dłuższy czas. Są one przechowywane po to, by Użytkownik mógł zachować wybrane przez siebie ustawienia Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl oraz by możliwa była identyfikacja Użytkowników nowych i tych uprzednio już korzystających z tych portali.

  8. Jak usunąć pliki cookies w trakcie prowadzenia windykacji wierzytelności?

  Zmieniając ustawienia na poziomie przeglądarki internetowej, Użytkownik może zapobiec lub ograniczyć zapisywanie tego typu plików, bądź usunąć już istniejące. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić, dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu wykorzystywanej przeglądarki wykorzystywanej przez danego Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie www.mojawindykacja.pl w zakładce „Polityka Cookies”.

7. INNE WAŻNE INFORMACJE

 1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
  Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.
 2. Przechowywanie danych osobowych
  Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
  W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.
 3. Dane osobowe Użytkowników serwisu są zabezpieczone przez Administratora przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją oraz nieautoryzowanym dostępem, czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.
 4. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook itp.). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora oraz w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, a także promowaniu świadczonych przez niego różnorodnych usług lub produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym zakresie jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki i firmy.
 5. Administrator przesyła do potencjalnych Użytkowników Serwisu informacje dotyczące swojej oferty takim osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych w celu otrzymywania informacji dotyczących oferty Administratora jest całkowicie dobrowolne, a Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Administratora drogą e-mailową w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na otrzymywanie newslettera.
 7. Administrator zapewnia w serwisie www.mojawindykacja.pl możliwość skontaktowania się z nim lub zamówienia usługi przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych lub czata. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania, czy wykonania usługi przez Administratora. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania, czy też wykonania zleconej usługi, a podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu sprawnego kanału komunikacji z użytkownikami Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.
 W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

9. INFORMACJE KONTAKTOWE.

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: LEXIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Polna 28 lok. 6/6, 62-800 Kalisz, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Lexius sp. z o.o.,. ul. Polna 28 lok. 6/6, 62-800 Kalisz lub telefoniczną te.: 62 5005959 lub 513036506

 

2021 Najlepsi Oferteo